Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Artikel 1   Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van bij de ABU aangesloten uitzendondernemingen voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover de uitzendonderneming die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.


Artikel 2   Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkrachten door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld - daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door terbeschikkingstelling van een vervangende uitzendkracht - om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgevers tarief.
 2. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 3. Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, inhoudend dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 4. Opdrachtgevers tarief: het bedrag dat de uitzendonderneming aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een uitzendkracht, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden.
 5. CAO voor Uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie anderzijds.


Artikel 3   Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging

 

 1. De opdracht voor bepaalde tijd
  1. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
   • óf voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum,
   • óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen); hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht eindigt door het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen,
   • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
  2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
  3. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd
  1. De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
  2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.
 3. Bepalingen die gelden voor alle opdrachten
  1. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
  2. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijdstip dat) de uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.
  3. Elke opdracht eindigt onverwijld wegen ontbinding op het tijdstip dat deen van beide partijen die ontbinding van de opdracht inroept omdat de ander partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Indien de uitzendonderneming de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 4. De terbeschikkingstelling
  1. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
  2. Indien de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding bevat, eindigt de terbeschikkingstelling op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.
  3. De opdrachtgever is gedurende de looptijd van een opdracht gerechtigd de uitzendonderneming schriftelijk te verzoeken een terbeschikkingstelling te beëindigen om een andere reden dan bedoeld in het vorige lid, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever zal bij een dergelijk verzoek een termijn in acht nemen van ten minste veertien kalenderdagen. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming bevestigen.
 5. Vervanging
  1. De uitzendonderneming is gerechtigd om bij beëindiging van de terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de opdracht, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen.
  2. Indien de uitzendovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht niet het uitzendbeding bevat, kunnen de opdrachtgever en de uitzendonderneming bij tijdelijke verhindering van de uitzendkracht om de uitzendarbeid te verrichten – zoals bij ziekte – nader overeenkomen dat de uitzendonderneming tijdelijk een vervangende uitzendkracht ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de terbeschikkingstelling van de vervangende uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke uitzendkracht hervat, een en ander tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
  3. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
  4. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming een uitzendkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt terugplaatst. In dat geval is de opdrachtgever ook niet gehouden het opdrachtgevers tarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het vervangen of terugplaatsen van de uitzendkracht toerekenbaar is aan de opdrachtgever.


Artikel 4   Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

 

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan:
  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht;
  • het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
 2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan:
  • de aspirant-uitzendkracht die bij de uitzendonderneming is ingeschreven;
  • de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
  • de uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
 3. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 4. De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 5. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 6. a.Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid c. tot en met e. bepaalde binnen een termijn van zes maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming de volgende vergoeding verschuldigd:
  1. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt vóórdat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden;
  2. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling tien gewerkte weken heeft geduurd maar vóórdat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 15% van het laatstelijk geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden:
  3. indien de arbeidsverhouding met de uitzendkracht aanvangt nadat de terbeschikkingstelling negentien gewerkte weken heeft geduurd maar vóórdat de terbeschikkingstelling zevenentwintig gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 10% van het laatstelijk geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht over een periode van zes maanden.

  Onder “gewerkte weken” wordt in dit artikel verstaan: weken waarin de uitzendkracht bij de opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. De opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

 7. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van de uitzendonderneming aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van zes maanden indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
 8. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die de uitzendonderneming hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30% van het opdrachtgevertarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. Van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
 9. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgevertarief voor de betreffende uitzendkracht voor d resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de opdrachtgeer de in lid f. Van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
 10. Het opdrachtgevertarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als warde de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week.

Het bepaald in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van dit artikel 4.


Artikel 5   Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkrachten

 

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten met in standhouding van de opdracht én hij tijdelijk geen werk heeft of de uitzendkracht tijdelijk niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever voor de duur van die opschorting het opdrachtgevertarief niet verschuldigd, mits de opdrachtgever op verzoek van de uitzendonderneming aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingplicht op grond van de CAO voor Uitzendkrachten.
 3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de uitzendonderming het opdrachtgevertarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.


Artikel 6   Functie en arbeidstijd

 

 1. Bij opdracht verstrekt opdrachtgever de omschrijving van de functie die uitzendkracht moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die functie omschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in artikelen 12 en 17. De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
 2. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan.
 3. Van overwerk is sprake indien de werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.
 4. De vakantie van de uitzendkracht en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten.
 5. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht- en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk – de uitzendonderneming in te lichten over de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de uitzendonderneming zo tijdig in te lichten, dat de uitzendonderneming dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht.


Artikel 7   Medezeggenschap en uitzendarbeid

 

 1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de Wet op de ondernemingsraden.
 2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden het opdrachtgevertarief over de uren waarin de uitzendkracht werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht onder werktijd aan de uitzendonderneming te voldoen.
 3. Voor zover de uitzendkracht onder werktijd activiteiten verricht in het kader van zijn lidmaatschap van de ondernemingraad van de uitzendonderneming, is de opdrachtgever voor deze uren geen opdrachtgevertarief verschuldigd.


Artikel 8   Terbeschikkingstelling en selectie

De opdrachtgever verstrekt aan de uitzendonderneming nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht evenals aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. De uitzendonderneming relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt de uitzendonderneming naar beste kunnen welke uitzendkracht als gevolg van de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is de uitzendonderneming geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die inzake de opdracht ter beschikking wordt gesteld.


Artikel 9   Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

 

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding evenals met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verricht van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 10   Garantie veiligheid en vrijwaring

 

 1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de uitzendkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de uitzendkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijst. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) evenals met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de uitzendkrachten. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de uitzendkracht op de uitzendonderneming.
 2. De opdrachtgever zal aan de uitzendonderneming en ook aan de uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie, evenals een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met in begrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn uitzendarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a, b. en c. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat een aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever al de uitzendonderneming tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.
 6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.


Artikel 11   Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 

 1. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan tegen opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 3. De opdrachtgeer vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever aan de uitzendkracht – rechtstreeks of niet rechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die uitzendkracht toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan tegen opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
 4. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.


Artikel 12   Uurbeloning en opdrachtgevertarief

 

 1. De opdrachtgever is aan de uitzendonderneming het opdrachtgevertarief verschuldigd, vermenigvuldigd met eventuele door de uitzendonderneming aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen, over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van opdracht en/of voorwaarden van de uitzendonderneming tegen de opdrachtgever aanspraak heeft.
 2. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de uitzendkracht minimaal vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal de uitzendonderneming de uurbeloning van de uitzendkracht én het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan de uitzendonderneming verschuldigd zijn.
 3. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uurbeloning en het opdrachtgevertarief ongewijzigd blijven.
 4. Het hiervoor in lid b. en c. bepaalde laat onverlet dat de uitzendonderneming en de uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.
 5. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid b. en zal het opdrachtgevertarief daaraan worden aangepast.


Artikel 13   Aanpassing van het opdrachtgevertarief

 

 1. De uitzendonderneming is in ieder geval gerechtigd om het opdrachtgevertarief tussentijds aan te passen, indien de uurbeloning van de uitzendkracht wordt verhoogd en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan uitzendkrachten door te berekenen aan de opdrachtgever. De uitzendonderneming is in ieder geval ook gerechtigd het opdrachtgevertarief te verhogen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
  • als gevolg van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling;
  • als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wetten en/of regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wetten en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
  • als gevolg van verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de uitzendkracht.
 2. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de uurbeloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uurbeloning en het tarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens het geen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.


Artikel 14   Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

Indien:

 1. de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
 2. als gevolg van de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan de uitzendonderneming per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever tegen de uitzendonderneming


Artikel 15   Nota’s op basis van tijd verantwoordingsformulier

 

 1. De nota’s van de uitzendonderneming worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijd verantwoordingsformulieren, die de opdrachtgever binden.
 2. De opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening, dat op de tijd verantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren evenals alle overige informatie duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld, evenals dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijft het geen is overeengekomen. De opdrachtgever zal voor zijn eigen administratie een getekende kopie van het tijd verantwoordingsformulier houden.
 3. Bij verschil tussen het bij de uitzendonderneming ingeleverde tijd verantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij de uitzendonderneming ingeleverd tijd verantwoordingsformulier voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs.
 4. Indien de uitzendkracht de tijverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever zijn verplichtingen in lid b. niet is nagekomen, is de uitzendonderneming gerechtigd:
  • hetzij:
   de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geld. Indien partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, is de uitzendondermening gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode.
  • hetzij:
   de gewerkte uren te stellen op het door de uitzendkracht opgegeven aantal, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de uitzendkracht onjuist is en de uitzendonderneming tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.


Artikel 16   Betaling en gevolgen wanbetaling

 

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door de uitzendonderneming ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, warbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.
 2. Uitsluitend betalingen aan de uitzendonderneming of aan een door de uitzendonderneming schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. De in het bezit van de uitzendonderneming zijnde doordruk of kopie van de door de uitzendonderneming verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij de uitzendonderneming zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 5. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 226,89 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door de uitzendonderneming of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door de uitzendonderneming ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.


Artikel 17   Algemene schadevergoeding

De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (d. lid 2 en 3) 3 ( e. Lid 3), 4 (lid c.), 6 (lid a.s. en e.), 7 (lid a.), 9 (lid a, c. en d.), 10 (lid a, b., c., d., en e.), 11 (lid c. en d.), 15 (lid b.), 20a en 20b (lid a. En b.) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient de uitzendonderneming zonodig terzake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een vordering tot nakomening, of andere rechtsmaatregelen kan treffen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht al afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Het in dit artikel bepaalde doet nimmer af aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4.


Artikel 18   Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de uitzendonderneming worden meegenomen.


Artikel 19   Aansprakelijkheid uitzendonderneming

 

 1. De uitzendonderneming is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in lid c. bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.
 2. De uitzendonderneming is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de uitzendonderneming.
 3. Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van de uitzendonderneming tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgevertarief dat betreffende die uitzendkracht als gevolg van de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van 26 weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de uitzendonderneming. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uit gesloten.
 4. De uitzendonderneming schiet in ieder geval niet tekort tegen de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade:
  1. indien de uitzendonderneming een aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt;
  2. indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht er beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht;
  3. indien de uitzendonderneming, om welke reden dan ook, een uitzendkracht niet of niet langer conform de opdracht ter beschikking kan stellen.


Artikel 20a   Wet arbeid vreemdelingen

De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.


Artikel 20b   Persoongegevens van de uitzendkracht

 

 1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door de uitzendonderneming kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoongegevens verwerken.
 2. Opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.


Artikel 21   Geheimhouding

De uitzendonderneming zal op nader verzoek van de opdrachtgever in zijn verhouding met de uitzendkracht bedingen, dat de uitzendkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten over vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. De uitzendonderneming is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.


Artikel 22   Strekking van de Algemene Voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. De titel van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend een informatieve bedoeling, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 23   Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.